Niniejszym informujemy Cię, że przetwarzamy Twoje dane osobowe. Szczegóły tego dotyczące znajdziesz poniżej.

 

I. Administrator danych osobowych
Amazink Sp. zo.o. z siedzibą w Poznaniu przy ul. Wojskowej 6/D11, posiadająca KRS: 0000726934, jest Administratorem Twoich danych osobowych.

II. Kontakt
Możesz się z nami skontaktować w sprawach ochrony swoich danych osobowych i realizacji swoich praw przy mocy adresu e-mail: amazinkareola@gmail.com lub pisemnie na adres naszej siedziby, wskazany w pkt I.

III. Cele i podstawy przetwarzania
Przetwarzanie Twoich danych osobowych umożliwia nam kwalifikację kandydatów do zabiegu, wykonanie zawartych umów, kontakt za pośrednictwem poczty elektronicznej, portali społecznościowych lub telefonicznie oraz rozsyłanie newslettera i stosowanie marketingu (w tym marketingu bezpośredniego).

Twoje dane osobowe przetwarzane są przez nas w formie elektronicznej (strukturze informatycznej), w wyniku czego mogą one być przetwarzane w związku z zapewnieniem bezpieczeństwa naszych systemów informatycznych. Twoje dane osobowe są przez przetwarzania również w formie fizycznej.

Twoje dane osobowe są przetwarzane w następujących celach:
1) w celu kwalifikacji do zabiegu na podstawie Twojej zgody (podstawa z art. 6 ust. 1 lit. a RODO);
2) w celu zawarcia umowy na wykonanie zabiegu lub umowy obejmującej przeprowadzenie szkolenia na podstawie Twojego zainteresowania naszą ofertą (podstawa z art. 6 ust. 1 lit. b RODO);
3) w celu realizacji umowy na wykonanie zabiegu lub umowy obejmującej przeprowadzenie szkolenia (podstawa z art. 6 ust. 1 lit. b RODO).

IV. Kategorie Twoich danych, które przetwarzamy
Będziemy przetwarzać następujące kategorie Twoich danych:
1) w przypadku kursantów:
a) imię i nazwisko;
b) adres e-mail;
c) numer telefonu;
d) adres zamieszkania;
2) w przypadku kandydatów do zabiegu:
a) imię i nazwisko;
b) adres e-mail;
c) numer telefonu;
d) adres zamieszkania;
e) PESEL;
f) stan zdrowia.

V. Odbiorcy danych
Twoje dane nie są udostępnianie innym odbiorcom.

VI. Przekazywanie danych do państw trzecich lub organizacji międzynarodowych
Nie przekazujemy Twoich danych poza teren Europejskiego Obszaru Gospodarczego.

VII. Okres przechowywania danych
1. Twoje dane pozyskane w celu zawarcia z nami umowy świadczenia usług drogą elektroniczną przechowujemy przez okres negocjowania umowy oraz do końca roku kalendarzowego następującego po roku, w którym ostatni raz się z nami kontaktowałeś w sprawie jej zawarcia.
2. Twoje dane pozyskane w związku z zawarciem umowy świadczenia usług drogą elektroniczną przetwarzamy przez do końca okresu przedawnienia potencjalnych roszczeń z umowy.
3. Twoje podstawowe dane kontaktowe przechowujemy dla potrzeb marketingu naszych produktów i usług do czasu, aż zgłosisz sprzeciw względem ich przetwarzania w tym celu, cofniesz zgodę, jeśli przetwarzaliśmy je na podstawie tzw. zgody marketingowej, lub sami ustalimy, że się zdezaktualizowały.

VIII. Twoje prawa
Przysługuje Ci:
a) Prawo dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii;
b) Prawo do sprostowania (poprawienia) swoich danych;
c) Prawo do usunięcia danych.
Jeżeli Twoim zdaniem nie ma podstaw do tego, abyśmy przetwarzali Twoje dane, możesz zażądać abyśmy je usunęli.
d) Ograniczenia przetwarzania danych;
Możesz zażądać, abyśmy ograniczyli przetwarzanie Twoich danych osobowych wyłącznie do ich przechowywania lub wykonywania uzgodnionych z Tobą działań, jeżeli Twoim zdaniem mamy nieprawidłowe dane na Twój temat lub przetwarzaliśmy je bez podstawienie; lub nie chcesz, żebyśmy je usunęli, bo są Ci potrzebne do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń; lub na czas wniesionego przez Ciebie sprzeciwu względem przetwarzania danych.
e) Prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych:
Sprzeciw „marketingowy”. Masz prawo sprzeciwu wobec przetwarzania Twoich danych w celu prowadzenia marketingu bezpośredniego. Jeżeli skorzystasz z tego prawa – zaprzestaniemy przetwarzać danych w tym celu.
Sprzeciw z uwagi na szczególną sytuację. Masz także prawo sprzeciwu wobec powtarzania Twoich danych na podstawie prawnie uzasadnionego interesu w celach innych niż marketing bezpośredni, a także, gdy przetwarzanie jest nam niezbędne do wykonania zadania realizowanego w interesie publicznym lub do sprawowania powierzonej nam władzy publicznej. Powinnaś wtedy wskazać nam Twoją szczególną sytuację, która Twoim zdaniem uzasadnia zaprzestanie przez nas przetwarzania objętego sprzeciwem. Przestaniemy przetwarzać Twoje dane w tych celach, chyba że wykażemy, że podstawy przetwarzania przez nas Twoich danych są nadrzędne wobec Twoich praw lub też że Twoje dane są nam niezbędne do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń.
f) Prawo do przenoszenia danych
Masz prawo otrzymać od nas w ustrukturyzowanym, powszechnie używanym formacie, nadającym się do odczytu maszynowego, dane osobowe Ciebie dotyczące, które nam dostarczyłeś na podstawie Twojej zgody. Możesz też zlecić nam przesłanie tych danych bezpośrednio innemu podmiotowi.
g) Prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego
Jeśli uważasz, że przetwarzamy Twoje dane niezgodnie z prawem, możesz złożyć w tej sprawie skargę do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych lub innego właściwego organu nadzorczego.
h) Prawo do cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych
W każdej chwili masz prawo cofnąć zgodę na przetwarzanie tych danych osobowych, które przetwarzamy na podstawie Twojej zgody. Cofnięcie zgody nie będzie wpływać na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie Twojej zgody przez jej wycofaniem.
W celu wykonania swoich praw skieruj żądanie pod adres e-mail: amazinkareola@gmail.com

IX. Informacje o wymogu/dobrowolności podania danych
Podanie przez Ciebie danych osobowych jest dobrowolne. Jeżeli nie podasz danych, możemy odmówić świadczenia usług w zakresie wyrażonej zgody.